Poems: Ruth Baumann

The History of Hair Mausoleum

/ L. Soviero / Satire

Trump Haiku: 7

Trump Haiku: 6

/ Lance Newman / Poetry

Trump Haiku: 5

Trump Haiku: 4

/ Lance Newman / Poetry

Trump Haiku: 3

/ Lance Newman / Poetry

Trump Haiku: 2

Trump Haiku: 1