Mid-season Pitch: “Pinto & Pinto”

/ Simon Pinkerton / Satire